UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRA CỨU HỒ SƠ THÍ SINH ĐÃ DỰ THI THPT

Năm Học: Hệ: Lần:              SBD: Họ và tên (Gõ Không Dấu!): Số vào sổ cấp bằng:
Khóa Thi SBD Họ Và Tên Giới Tính Dân Tộc Ngày Sinh Nơi Sinh Trường Kết Quả Xếp Loại Kết Quả PK Xếp Loại PK Kết Quả DC Xếp Loại DC Số Bằng Ngày Cấp
